Regulamin

 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Nasz serwis świadczy usługi edukacyjne drogą elektroniczną w zakresie redagowania różnego rodzaju tekstów i udzielania konsultacji przy pisaniu wypracowań i prac dla osób prywatnych, a także firm. Szczegóły Oferty zawarte są na Stronie Internetowej w zakładce „Oferta”.
 2. Materiały przez nas dostarczone do klienta posiadają jedynie charakter informacyjny.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje płynące z nielegalnego wykorzystania zaoferowanej przez nas pomocy naruszających Prawo Autorskie oraz Art. 272 KK.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykorzystania materiałów przez nas przygotowanych w sposób niezgodny z prawem.

 

§ 2. Świadczenie usług

 1. Na życzenie klienta możemy zawrzeć umowę, w której dokładnie określamy zasady płatności, cenę za konsultację, a także czas w jakim zostanie przeprowadzona. Do realizacji konsultacji przystępujemy jedynie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty zaliczki, bądź całości należności.
 2. Konsultacja realizowana jest etapami, bądź w całości. Odbywa się to w zależności od decyzji klienta. Przekazanie każdej kolejnej części wskazówek może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty.
 3. Wszelkie ustalenia odnośnie kosultacji odbywają się jedynie w formie pisemnej w treści wiadomości e-mail. W przypadku wyniknięcia nieścisłości, tylko ta forma będzie brana pod uwagę.
 4. Wszystkie zmiany wytycznych w trakcie realizacji usługi konsultacji wiązać się będą z dodatkowymi kosztami, które klient zobowiązuje się pokryć. Całość materiałów (pomocnych przy redagowaniu prac) przygotowanych przez naszych redaktorów może zostać przekazana jedynie w przypadku otrzymania całej kwoty na konto wskazane przez nasz serwis.
 5. Materiały przekazać możemy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez klienta, w formie przesyłki pocztowej  (tj. płyta CD).
 6. Moment zakończenia świadczenia usługi konsultacji jest równoznaczny z terminem wykonania umowy dotyczącej danej konsultacji.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Reklamacje

 1. Reklamacje będą uwzględniane jedynie po dokładnym pisemnym zgłoszeniu uwag, które musi nastąpić w terminie do 14 dni od momentu przeprowadzenia konsultacji. Poprzez realizację konsultacji rozumie się datę wysyłki materiałów dotyczących konsultacji na wskazany przez klienta adres e-mail.
 2. Przyjmujący zlecenie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, według najbliższych wolnych terminów wyłączając weekendy, dni ustawowo wolne od pracy, a także przerwy wakacyjno-urlopowe.